1 4

ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของพลเมืองที่ 4 เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง

        คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 8 มาตรา 9 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติประกอบกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาทั้งสิ้น 42 คน

        ผุ้สนใจสามารถจัดส่งข้อมูลไปยังคณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งที่ ตู้ ปณ.45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ชั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และ http://www.senate.go.th   ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7433-3153 , 0-7433-3154 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

24 พ.ย. 60

สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา