1.1

จังหวัดสงขลา เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม

      วันนี้ (8 ธ.ค.60) ที่ว่าการอำเภอจังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอนุสร  ตัณโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ พ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การตลาดใหม่สำหรับประชาชน และยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายสินค้า

      อนุสร  ตัณโชติกุล นายอำเภอเมืองสงขลา กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้มีพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดเดิม ประชาชนมีพื้นที่ค้าขายมากขึ้น ส่งเสริมผู้ประกอบการทุกกลุ่มทุกสินค้า ทุกระดับ ทั้งสินค้าเกษตร OTOP SMEs วิสาหกิจชุมชน ร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย โดยความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการทุกหน่วยงานในรูปแบบประชารัฐดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพ ปริมณฑล และภูมิภาค ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธกส. บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บูรณาการตลาดประชารัฐ 9 แบบ ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส. ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดประชารัฐและตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม

      ด้านนายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการงานโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้  ตลาดนัดวันศุกร์หน้าอำเภอเมืองสงขลาได้มีการบูรณาการในการทำงานของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ลักษณะตลาดเป็นตลาดเฉพาะกิจ จำหน่ายสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัด โดยใช้พื้นที่ดำเนินการบริเวณหน้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา  เปิดทำการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 12.00 น.สินค้าที่จำหน่าย เช่น พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ สินค้าแปรรูป อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ โดยตลาดแห่งนี้มีนโยบายใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

      สำหรับ กลุ่มเป้าหมายเป็นแม่ค้าที่ได้รับลงทะเบียน ตามโครงการตลาดประชารัฐกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 จำนวน 524 ราย และประสงค์ลงทะเบียนจำหน่ายในตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ จำนวน 228 ราย ซึ่งจะทำให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จัดสรรลงพื้นที่ตลาดนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

ประชา  โชคผ่อง / ภาพ

8 ธ.ค.60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา