1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม

     วันนี้ (13 ธ.ค. 60) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2560 เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินราชพัสดุที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา และสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อภาครัฐให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้

     สำหรับการประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านผลการดำเนินงานของจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่ของรัฐมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา แปลง 1,069 ไร่ ด้านข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ด้านสิทธิประโยชน์จากการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุมัติ 6 โครงการมูลค่า 1,759 ล้านบาท ด้านของศูนย์บริการร่วมประกอบด้วย การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนส่วนหน้า ที่อำเภอสะเดา เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับนักธุรกิจการค้า การลงทุนในพื้นที่ รวมถึงการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ให้เห็นถึงความสำคัญของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS) จังหวัดสงขลา ในด้านแรงงานสาธารณสุข และความมั่นคงของจังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการแก่สถานประกอบการที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา การจัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BSC)ที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการปรึกษาแนะนำเบื้องต้น การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร จังหวัดสงขลาเพื่อให้คำปรึกษาและเงินกู้แก่ผู้ประกอบการ และจัดทำ www.oss.songkhla.go.th เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ นอกจากนี้จังหวัดสงขลาได้กำหนดแนวทางการพัฒนาบุคคลเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ในปี 2558-2560 มีการฝึกอบรมหลักสูตรระดับฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมบุคลากร และจังหวัดสงขลาร่วมกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์ จัดอบรมหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพและกำลังคน และในปี 2561 จังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการเข้าสู่ Thailand 4.0  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรหน่วยงานหลัก ฝึกอบรมนักศึกษาระดับอาชีวะเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ และการสร้างสรรค์มูลค่าสินค้าและบริการด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงนวัตกรรมด้านอาหาร

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว //ภาพ

13 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา