1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6/2560

     วันนี้ (15 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ครั้งที่6/2560 โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในครั้งนี้

     จากผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งภาคใต้ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยมีโครงสร้างประกอบที่สำคัญ ประกอบด้วย โครงการทางหลวงเชื่อมโยงประเทศมาเลเซีย (ช่วงจังหวัดสงขลา), โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ,โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ จำนวน 6 เส้นทาง เช่น ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี ช่วงสุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่-สงขลาและช่วง สุราษฎร์ธานี-พังงา-ภูเก็ตและโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์  นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2562) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ในทิศทางการพัฒนาภาคใต้ ได้แก่ ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก โดยพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย , ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาล์มน้ำมัน, ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักของภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและการอุตสาหกรรม

    ในส่วนของทิศทางการพัฒนภาคใต้ชายแดน ได้แก่ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เพื่อความมั่นคงให้กับภาคการผลิต , ด้านการพัฒนาเมืองสุไงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นเมืองการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และพัฒนาเมืองชายแดนเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน, การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ได้แก่ การสนับสนุนสภาบันการศึกษาในการพัฒนาอาชีพ การขยายสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้กับสถาบันอาชีวศึกษา การสนับสนุนวิทยาลัยชุมชนให้มีบทบาทในการพัฒนาอาชีพและการขยายผลฟาร์มตัวอย่างและโครงการพระราชดำริ เป็นต้น ซึ่งโครงการนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอเบื้องต้นที่จะนำไปจัดทำแผนในการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนแบบบูรณาการที่สมบูรณ์ ภายใต้กระบวนการและกลไกลการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการระดับภาค 6 ภาค ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นต่อไป

     นอกจากนี้ในที่ประชุม มีการเสนอการแก้ไขปัญหาเรื่องของการใช้ระยะเวลาในการผ่านด่านสะเดาและด่านปาดังเบซาร์เข้าสู่จังหวัดสงขลาของนักเที่ยวในช่วงเทศกาลต่างๆที่ค่อนข้างล่าช้า ทำให้ได้รับความเดือนร้อนและกำหนดการมาท่องเที่ยวเกิดความคลาดเคลื่อน ซึ่งส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ในที่ประชุมมีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองให้เพียงพอ 

     การติดตั้งเครื่องตรวจเช็คเวลา ระยะเวลาผ่านด่าน ตม. , การชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องการผ่านแดน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมายและรวดเร็ว, ลดขั้นตอนที่ไม่มีความจำเป็น เพื่อช่วยลดระยะเวลาในการผ่านแดนและจัดให้มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ผ่านแดนทราบถึงขั้นตอนและระเบียบต่างๆ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับจะช่วยให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยว

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ธ.ค.60