1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561

     วันนี้ (15 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม CEO ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2561 โดยมีนางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา พลังงานจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     สำหรับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2560-2564 เป็นแผนที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบทิศทางในการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา การวางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมและคนดีในจังหวัดสงขลา การสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ พร้อมติดตามประเมินผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมในจังหวัดสงขลาให้เป็นเอกภาพ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลาและส่งเสริมให้จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมเชื่อมโยงสู่อาเซียน

     นอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงาน สถานศึกษา จัดทำแผนกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561โดยใช้ชื่อว่า “คนสงขลา ทำความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” เพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย พร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม 4 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ประชา โชคผ่อง/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

15 ธ.ค.60