1.1

ตัวแทนสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยื่นหนังสือต่อ ผู้ว่าฯ สงขลา เพื่อเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรี เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย
             เช้าวันนี้ (19 ธ.ค.60) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา สมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา สาขาสงขลา ว่าที่ร้อยตรีไกรธนู แกล้วทนงค์ และนายนิยม ชูชื่น ตัวแทนสมาคมคลองไทยเพื่อการศึกษาและพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางมายื่นหนังสือเอกสารการดำเนินงานขุดคลองไทย, พร้อมแบบสรุปความคิดเห็นของประชาชนพื้นที่ 5 จังหวัด(สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช ตรัง และกระบี่) ต่อ นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อนำเสนอต่อไปยัง นายกรัฐมนตรี ให้เดินหน้าโครงการขุดคลองไทย เพื่อพัฒนาภาคใต้ ต่อไป
              ทั้งนี้ จุดประสงค์ของโครงการขุดคลองไทยในพื้นที่ภาคใต้ เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการศึกษาความเหมาะสมในการขุดคลองไทย เพื่อเสนอรัฐบาลตามนโยบายการพัฒนาภาคใต้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการคมนาคมขนส่งและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสองฝั่งทะเลของประเทศไทย ให้เชื่อมโยงกับระบบการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ของโลก รวมถึงการเชื่อมโยงกับเส้นทาง One Belt One Road ของจีน ซึ่งสามารถตัดเส้นทางไหลของน้ำสู่ทะเลได้ทุกพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ที่คาดว่าคลองไทยแนว 9A พาดผ่าน


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
ประชา โชคผ่อง / ภาพ
19 ธ.ค. 60
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา