1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน

      วันนี้ (19 ธ.ค.60) ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดสงขลา ซึ่งจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560-3 มกราคม 2561 รวม 7 วัน ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสงขลาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัย มีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงเมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง

      โดยมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 มาตรการ ซึ่งได้แก่ มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านคน โดยมาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง พร้อมทั้งกวดขันการใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนน ,มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีถนนปลอดภัยในพื้นที่ “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัยและหน่วยงานเจ้าของถนนตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนนและปรับปรุง ซ่อมแซม ให้มีความปลอดภัยให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลปีใหม่ 2561 รวมทั้งจากจุดพักรถและบริการต่างๆ และการจัดทำป้ายเตือน โดยเฉพาะจุดตัดรถไฟ ให้มีความปลอดภัยในการสัญจรมากขึ้น, มาตรการการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะให้กำหนดมาตรการแนวทางเพื่อกำกับควบคุมดูแลรถโดยสารสาธารณะและรถโดยสารไม่ประจำทางพนักงานขับรถโดยสารพนักงานประจำรถรวมทั้งให้ตรวจสอบสภาพรถโดยสารสาธารณะ ,มาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว โดยพิจารณาหามาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามความเหมาะสมพร้อมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, มาตรการความปลอดภัยทางน้ำ โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำประจำถ้าเทียบเรือที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการหนาแน่น ตรวจสอบความปลอดภัยของเรือโดยสารและโป๊ะเทียบเรือ รวมทั้งเข้มงวดกวดขันไม่ให้เรือมีการบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่าอัตราที่กำหนด และสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่มีการสัญจรทางเรือและมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุซึ่งจะมีการจัดเตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาลและหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบการติดต่อสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่างๆที่ผู้ประสบเหตุควรจะได้รับ

      สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ย้อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560 ของจังหวัดสงขลา โดยในปีพ.ศ. 2558 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 66 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 68 รายและมีผู้เสียชีวิต จำนวน 4 ราย  ปีพ.ศ. 2559 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ จำนวน 64 รายและเสียชีวิตจำนวน 11 รายและปีพ.ศ. 2560 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 70 รายและเสียชีวิตจำนวน 8 ราย โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

19  ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา