1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม เวทีเสวนาประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ครั้งที่ 1 สร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

       วันนี้ (20 ธ.ค.60) ที่วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสงขลา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้”ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้และสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

       สำหรับกิจกรรมเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ในครั้งนี้มี นางมุจรินทร์ ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นตัวแทนของภาครัฐโดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายสนองจันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพา / นายเฉลิมพล ทิพย์มณี นายกเทศบาลตำบลเทพา / นายดลเราะห์ เหร็มแหระ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านพรุหมาก / นายสามารถ หวังสา ปราชญ์ชาวบ้าน ดำเนินรายการโดยนางทัดทรวง บุญธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอเทพา จำนวน 250 คน มาร่วมรับฟังการเสวนา และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสันติสุขแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ ตลอดถึงประชาชนทั่วประเทศ ผ่านการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ระบบ FM 102.25 MHz. และบันทึกเทปโทรทัศน์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา

       นอกจากนี้ กิจกรรมเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ร่วมกันนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือหลักการทำงานพระราชทานเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทุกฝ่ายน้อมนำมาใช้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม /ข่าว//ภาพ

20 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา