1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 ด้วยสินค้า OTOP สุขใจผู้ให้ อุ่นใจผู้รับ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

      จังหวัดสงขลาโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา จัดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2561 ด้วยสินค้า OTOP” ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม  2560 - 10 มกราคม 2561  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการเพิ่มยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ให้แก่ผู้ผลิตสินค้าชุมชน และผู้ประกอบการ OTOP ให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง

     นายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมงคล  ปัตลา พัฒนาการจังหวัดสงขลา  จัดงาน “เทศกาลของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2561 ด้วยสินค้า OTOP” เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสงขลา ในการเพิ่มช่องทางการตลาดแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ได้มีการประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างกระแสการนำสินค้า OTOP และสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดสงขลา ให้เป็นของขวัญของฝากปีใหม่แด่คนที่รัก และเคารพนับถือ ของส่วนราชการ ภาคเอกชน  และประชาชนทั่วไป และเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในหมู่บ้านและชุมชนของจังหวัดสงขลา เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล และจังหวัดสงขลา จัดงานเทศกาลของขวัญปีใหม่ โดยการนำผลิตภัณฑ์ OTOP สัมมาชีพชุมชน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รวมถึงผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดสงขลา ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลา ประกอบด้วยประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ของใช้ ของประดับตกแต่ง และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร มากมายกว่า 100 รายการ นำไปเป็นของขวัญ  ของฝาก และของที่ระลึกในวันขึ้นปีใหม่ 2561

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

25 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา