1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ครั้งที่ 2/2561 สร้างการรับรู้ ความเข้าใจและความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสาร นโยบายการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

      วันนี้ (26 ธ.ค. 60) ที่สนามหน้าอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ครั้งที่ 2/2561 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายประยูรศักดิ์  สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายอาสัน  สะแลมัน รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงลา , พระอาจารย์ ฟุกุโอกะ  ปัญญาทีโป เจ้าสำนักสงฆ์น้ำใส , นายอุดม ขวัญประสม ประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชนหรือสัจจะวันละบาท ต.เขาแดง ดำเนินการเสวนาโดยนางนาถนภา  ทินกร  อดีตประชาสัมพันธ์จังหวัด รวมถึงประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จำนวนกว่า 250 คน  ร่วมรับฟังการเสวนา และนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสร้างสันติสุข พร้อมแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ อีกด้วย

      นางมุจรินทร์  ทองนวล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาค รับผิดชอบพื้นที่เป้าหมาย คือพื้นที่เสริมสร้างความมั่นคง ได้แก่พื้นที่ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา คืออำเภอจะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ได้ดำเนินการจัดโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยจัดโครงการย่อยเวทีเสวนา “ประชารัฐรวมใจ เสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้” ครั้งที่ 2 ในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อยเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ได้ร่วมกันนำเสนอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการใช้หลักการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วน และที่สำคัญคือหลักการทำงานพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทุกฝ่ายน้อมนำมาใช้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      นอกจากนี้ มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ระบบ FM 102.25  MHz. สถานีวิทยุกระจายเสียงจากทหารเรือ 6 สงขลา ระบบ FM 94.50 และ ระบบ AM 1431 KHz.  และการบันทึกเทปโทรทัศน์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

26 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา