1 4

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ให้ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรยื่นจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา

     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา  ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการประกอบธุรกิจและการยกเลิกประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา และเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดส่งและเก็บรักษาเอกสารสำหรับการชี้ชวนเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรสามารถยื่นจดแจ้งการประกอบธุรกิจทางการเกษตรในระบบเกษตรพันธสัญญา ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

     ผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจในระบบเกษตรพันธสัญญา ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เลขที่ 163 หมู่ที่ 10 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท์ 0 7431 3904
ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถแจ้งยื่นผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming

 

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

12 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา