1 4

ประกันสังคมพร้อมก้าวสู่ Digital SSo ไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิ

      นางสาวดวงกมล  แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมก้าวสู่ Digital SSO ไม่ต้องพกบัตรรับรองสิทธิ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิรักษาจาก www.sso.go.th , Mobile Application (SSO Connect) และสายด่วน 1506 ได้

       สำนักงานประกันสังคม ได้ทำการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้ประกันตนให้เชื่อมโยงสอดคล้อง กับหน่วยงานอื่นและให้บริการ Web Service โดยการปฏิรูปประกันสังคมเข้าสู่ Digital SSO ให้รองรับบริการ e-self Service อย่างครบวงจร สามารถตอบสนองต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้สามารถเข้าถึงบริการและได้รับความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th , Mobile Application (SSO Connect) และสายด่วน 1506 ทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐที่ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการบริการประชาชนเพื่อรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง ทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร สำนักงานประกันสังคม จึงได้ยกเลิกการพิมพ์บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลทดแทนการพกบัตรรับรองสิทธิฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 และเพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน

       หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงาน ประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขา ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7430-0550-4

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

18 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา