1 4

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา  9

       คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

       คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ โดยให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 อย่างเคร่งครัด และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เป็นเจ้าของหลักสูตร เผยแพร่รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้นๆ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และครอบคลุมหลักสูตรหรือการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของฝ่ายบริหาร ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประกอบกับมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่
16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

         ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2283 4661  หรือโทรสารหมายเลข 0 2283 4698

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ข่าว

22 ธ.ค. 60

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา