1 4

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณ การต่อการใช้ภาษาไทย 2561

      กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณ การต่อการใช้ภาษาไทย 2561 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

      ผู้ที่สนใจสามารถส่งแบบเสนอประวัติชีวิตและผลงานให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลขที่ 10/10 ถนนสุขุมตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลา หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7432 7147 หรือโทรสารหมายเลข 0 7432 6823 ในวันและเวลาราชการ

 

ปวีณาเจริญวุฒิธรรม

8 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา