1 4

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน
         ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมกับมูลนิธิ สถาบันพัฒนาศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวชุมชนสู่ความยั่งยืน เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่มีความสนใจในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชน สู่ความยังยืน ได้ศึกษาเรียนรู้ถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์การทำงานของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้จริงและส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายภาครัฐ
         ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอบรมสัมมนา เลขที่137 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.thaiawards.org โทรศัพท์ 02-3794490 ,095-6145492


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
8 มกราคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา