1 4
สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญเข้าอมรมหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การ ภาครัฐแบบดิจิทัล”
                  ด้วยสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอหลักสูตรเร่งรัด “เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การ ภาครัฐแบบดิจิทัล” (Digtal Government Organization ) ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐ ” และหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0”
                  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.gov-opdc4-0.com โทรศัพท์ 097-0024609 และ 089-9664131 ทั้งนี้ผู้เข้ารับอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัดได้
พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
8 มกราคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา