1 4

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561 เพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ

        กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยคำนึงถึงหลัก 3Rs – ประชารัฐ คือ การส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืน โดยลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ภายใต้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา การจัดการขยะที่ต้นทาง และส่งเสริมรายได้ อันจะนำมาสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Thailand 4.0 โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการจัดการ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อสร้างวินัยของคนในชาติ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางต่อไป

        ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมไฟล์ คลิปวีดีโอ/สารคดีสั้น 3 - 5 นาที พร้อมภาพถ่ายรูปเล่มนำเสนอรายละเอียดแนวคิด และขั้นตอนการจัดทำผลงานไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อม และกิจการพิเศษชั้น (2) 49 พระราม 6 ซอย 30 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายในเดือนมิถุนายน 2561 หรือส่งผลงานไปยัง E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5608 หรือทางเว็บไซต์ www.deqp.co.th (ภายในเดือนเมษายน 2561)

 

 ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

12 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา