1 4

เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1
                 เรือนจำจังหวัดสงขลา จัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ญาติเยี่ยมผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิด ไม่มีสิ่งกีดขวางในการสนทนา ซึ่งญาติสามารถร่วมรับประทานอาหารด้วยกันระหว่างการเยี่ยมอันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสร้างความอบอุ่นให้แกผู้ต้องขัง ไปถึงเป็นการผ่อนคลายความวิตกกังวนของผู้ต้องขังให้มีความรู้สึกที่ดี และสร้างขวัญกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองเป็นคนดีและเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษ
                ญาติผู้ต้องขังที่มีความประสงค์จะขอเยี่ยมให้แจ้งความจำนงได้ที่ ฝ่ายทัณฑปฏิบัติเรือนจำ จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 22 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.-11.00 น. และเวลา 13.00 น. -15.00 น.

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา / ข่าว
23 มกราคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา