1.1

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) จัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 เพื่อสร้างความสมานสามัคคีแก่เยาวชน

        วันนี้ (10 ม.ค. 61) ที่สวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวม 12 หน่วยงาน ร่วมกันจัดค่ายการฝึกอบรม ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี นายราชิต  สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และให้เยาวชนมีความเข้มแข็ง สามารถดูแล และพัฒนาตนเองได้ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะความรู้ และศักยภาพในการเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นแนวทางสู่ความมั่นคง และความยั่งยืน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจถึงประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟู และรักษาให้มั่นคง เพื่ออนาคตของตนเองและลูกหลาน โดยให้เยาวชนรื้อฟื้นวิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น ให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานการเกษตรในการผลิตอาหาร เพื่อการบริโภค และอาชีพในการดำรงชีวิต เพื่อช่วยเหลือตนเองและรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ เยาวชน
จะได้รับความรู้แต่ละหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถพัฒนาต่อไปด้วยตนเองได้

       นายธวัชชัย  ลัดกรูด ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ในนามคณะกรรมการดำเนินงานได้ กล่าวว่า สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้ของโครงการฯ ใช้เวลา 3 วัน 2 คืน ซึ่งใช้พื้นที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 แห่งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช 21 แห่ง และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวพระราชดำริของกรมป่าไม้ 6 ศูนย์ รวม 28 ศูนย์ ทั่วประเทศโดยแต่ละศูนย์จะจัดการฝึกอบรมศูนย์ละ 4 รุ่นๆ ละ 60 คน

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

10 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา