1.1

จังหวัดสงขลา จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 หลายจุดในพื้นที่ มีเด็ก และเยาวชนร่วมงานกันอย่างคึกคัก

วันนี้ (13 ม.ค.61) ที่ตำหนักเขาน้อย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำ 2561 โดยมีนางนฤมล  พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

       นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้อ่านสาร ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ความว่า เด็ก และเยาวชนไทยทุกคน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้เด็ก ๆ จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ และทักษะในการใช้ชีวิต โดยรู้จักคิด รู้จักใช้เหตุผล รู้จักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ รู้จักแยกแยะความผิดถูก และเป็นผู้ที่มีทัศนคติในทางบวก โดยต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมใหม่ในยุคประเทศไทย 4.0  ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตสำหรับโลกศตวรรษที่ 21 รวมทั้งมีความรักชาติ บ้านเมือง มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงความเป็นชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

       สำหรับวันเด็กแห่งชาติปีนี้ นายกรัฐมนตรีจึงมอบคำขวัญ ว่า” รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี” เพื่อให้เด็ก และเยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองว่า เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศ รวมทั้งให้เด็ก ๆ รู้จักใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และเป็นคนดีของสังคม ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ ผู้มีพระคุณ ครู อาจารย์ มีจิตสาธารณะเพื่อการ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศชาติต่อไป

       สำหรับกิจกรรมงานวันเด็กที่ตำหนักเขาน้อย ประกอบด้วยการเปิดให้ชมตำหนักเขาน้อย อายุกว่า 100 ปี การแสดงของเยาวชน การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การแจกอาหาร และของขวัญ แก่เด็กที่มาร่วมงาน นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ได้มอบทุนการศึกษา (ทุนเรียนดี ยากจน) ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน อีกทั้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ยังได้มอบเกียรติบัตรยกย่องเด็กที่มีความประพฤติดี สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

13 ม.ค. 61 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา