1.1

สธจ.สงขลา ร่วมกับ สพป.สงขลาเขต 1 และ สพม.สงขลาเขต 16 จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูล

      วันนี้ (16 ม.ค.61) ที่หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดพิธีจัดงานวันครู โดยมีแนวคิด "เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ในการส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และรณรงค์ให้สังคมเห็นความสำคัญของครู และระลึกถึงพระคุณครู รวมถึงธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

      นายมนูญ  บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 16 มกราคมของทุกปี รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันครู และกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจึงได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมงานวันครู ที่หอประชุมเปรม 100 ประกอบด้วย พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมทำบุญตักบาตรปัจจัยธนบัตรพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์การร่วมกล่าวคำปฏิญาณตน รวมถึงการมอบเกียรติบัตร โล่รางวัลแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น และกิจกรรมมอบทุนการศึกษา โดยมีข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีงานวันครูครั้งนี้

      นายสมพงษ์  สุวรรณชาตรี รองผอ.สพป.สงขลา เขต 1 ได้อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ความว่า หน้าที่ของครูนั้น เป็นหน้าที่ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ ปลูกฝังความคิดให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม และประเทศ วันครูจึงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่ศิษย์ทั้งหลาย จะได้พร้อมใจกันรำลึกถึงพระคุณของครู และร่วมเชิดชูคุณงามความดีของครู ที่ทำหน้าที่สำคัญ
ด้านการศึกษา

      สำหรับงานวันครูปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงมอบคำขวัญว่า “ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะปูชนียบุคคล โดยไม่มุ่งเน้นเรื่องของครูเก่งเท่านั้น แต่มุ่งเน้นครูดี ที่มีความศรัทธาในวิชาชีพ ครูที่ดีจึงต้องถ่ายทอดค่านิยม และจริยธรรมด้วยการแสดงตนเป็นตัวอย่างและพัฒนาศิษย์ให้เป็นคนดี คนเก่ง รู้จักคิด วิเคราะห์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของตนเอง และสังคมมีค่านิยม และทักษะในการดำรงชีวิตที่ถูกต้อ งรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม ในโอกาสสำคัญนี้จึงอยากเห็นการทำความดีของครูในทุกด้าน มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นข้อคิดสำหรับครูที่จะได้นำไปปฏิบัติต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

   16 ม.ค. 61 

                                                                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา