1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49)

      วันนี้ (18 ม.ค. 61) ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช รีสอร์ทสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าจะนะ ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งที่ 49) โดยมีผู้อำนวยการสำนัก กกพ. กรรมการคพรฟ.  ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประชุม

      สำหรับการประชุมในวันนี้ โดยมีประเด็นเรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำหรับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศ พ. ศ. 2560 การดำเนินการตามพรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ. 2560 และรายงานผลการเบิกจ่ายงบบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561

      ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่อง ของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 , การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2560, การเปลี่ยนแปลงผู้รับการจัดสรรเงินโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ     พ. ศ. 2561, โครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบประมาณไม่เกิน 3 แสนบาท ต่อโครงการ และการรับรองงบการเงินประจำไตรมาส 1 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 อีกด้วย

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ข่าว//ภาพ

18 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา