1.1

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย - มาเลเซียครั้งที่ 1/2561

       วันนี้ (23 ม.ค.60) ที่โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็ม โครงการโรงแยกก๊าซและท่อส่งก๊าซธรรมชาติไทย - มาเลเซียครั้งที่ 1/2561 ในการรายงานผลความสำเร็จของโครงการ ประจำปี 2560 และกำหนดแนวทางการดำเนินงานกองทุนประจำปี 2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

       สำหรับผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็มประจำปี 2560 ตามข้อกำหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำหนดให้ทีทีเอ็มสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงแยกก๊าซฯ และท่อส่งก๊าซฯ ช่วงดำเนินการซึ่งประกอบด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านจำนวน 10 ล้านบาทต่อปีครอบคลุม 5 อำเภอ 20 ตำบล 167 หมู่บ้าน ได้แก่อำเภอจะนะ เทพา นาหม่อม หาดใหญ่และสะเดา กองทุนพัฒนาอาชีพประมง จำนวน 1 ล้านบาทต่อปี ในพื้นที่อำเภอจะนะและอำเภอเทพาและกองทุนนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะจำนวน 1 ล้านบาทต่อปี รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 12 ล้านบาทต่อปี

     นอกจากนี้แนวทางการดำเนินงานกองทุนประจำปี 2561 จะมีหลักเกณฑ์การรับงบประมาณโครงการกองทุนพัฒนาอาชีพและสังคมทีทีเอ็มประจำปี 2561 โดยหมู่บ้านต้องส่งเอกสารรายงานความสำเร็จโครงการของปีที่ผ่านมาโดยดำเนินโครงการแล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนดการจัดทำโครงการภายใต้กรอบนโยบายที่ทางคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับจังหวัดกำหนดและโครงการต้องได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการการครองอนุมัติโครงการระดับอำเภอสำหรับโครงการที่ไม่เกิน 300,000 บาทและอนุมัติโดยคณะกรรมการกองทุนกับจังหวัดสำหรับโครงการที่ไม่เกิน 300,000 บาท

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว

ปวีณา เจริญวุฒิธรรม/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

23 ม.ค. 61