1.1

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อให้การประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบลดน้อยลง

        วันนี้ (24 ม.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ชั้น 5 นายณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด โดยมีรอง ผบก.ภ.จังหวัดสงขลา หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมประชุม

        จากกรณีที่ กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ โดยเน้นมาตรการป้องกันเป็นลำดับแรกและได้ดำเนินการหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดทุกเดือน เพื่อได้รับทราบปัญหาและตรวจตาสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจัดเวทีหลอกลวงประชาชนในพื้นที่

       สำหรับการประชุมในวันนี้ โดยมีประเด็นในเรื่องของคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 77/2534 เรื่องคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด และคำสั่งคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบที่ 2/2553 เรื่องการเปลี่ยนชื่อคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด เพื่อให้การประกอบธุรกิจการเงินนอกระบบลดน้อยลง หรือไม่ลุกลามออกไป

        ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในเรื่องของการลงทุนที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่(เครือข่ายเงินดิจิทัล One Coin) การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากแชร์ลูกโซ่ (เครือข่ายเงินดิจิทัล One Coin) และการลงทุนที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ (เครือข่ายเงิน ดิจิทัล One Coin) เข้าข่ายความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ 2527 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ. ศ. 2545 เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังการกระทำผิดในลักษณะการแชร์ลูกโซ่ และจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่ต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

24 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา