1.1

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา จัดประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (สงขลา) ครั้งที่ 1/2561

        วันนี้ (24 ม.ค.61) ที่ห้องประชุม OSM ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (สงขลา) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน / โครงการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด (สงขลา) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่ 5 ( พ. ศ. 2559 – 2564) ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และการบูรณาการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินการประชาสัมพันธ์ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามที่กำหนดและดำเนินการให้มีช่องทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการร้องเรียนเชื่อมโยงกับศูนย์ดำรงธรรม จัดทำฐานข้อมูล และพัฒนาระบบโครงข่ายข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในจังหวัด และอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม

        ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาจากแผนการประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 15 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

       ทั้งนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลาในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำข้อมูลแผนงานโครงการการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา ซึ่งมีโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์จำนวน 28โครงการโครงการของจังหวัด 20 โครงการ และโครงการของกระทรวง/กรมจำนวน 8 โครงการ และที่ประชุมได้มีการนำเสนอโครงการเพิ่มเติมโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจะได้สรุปเพื่อดำเนินการจัดประชุมในครั้งที่ 2 และนำส่งกรมประชาสัมพันธ์ต่อไป

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ข่าว//ภาพ

24 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา