1.1

จังหวัดสงขลา จัดพิธีทำบุญ ตำหนักเขาน้อย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

       วันนี้ (25 ม.ค. 61) ที่ตำหนักเขาน้อย จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีทำบุญ และสักการะพระประจำตำหนักเขาน้อย พร้อมถวายเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมพิธีในวันนี้

      สำหรับตำหนักเขาน้อย สร้างขึ้นเมื่อปีกุน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2454 ตัวอาคารเป็นแบบยุโรป สูง 3 ชั้น ซึ่งออกแบบก่อสร้างโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ตำหนักเขาน้อย เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จมาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2453 – 2458) และต่อมาดำรงตำแหน่งสมเด็จอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ และตำหนักเขาน้อย เคยใช้เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ในคราวเสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดภาคใต้ เมื่อเดือนมีนาคม 2502 โดยจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานจากกรมศิลปากร ปัจจุบันมีอายุรวม 107 ปีซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม/ข่าว//ภาพ

25 ม.ค. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา