1.1

จังหวัดสงขลา จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" พร้อมเดินหน้าพัฒนาชีวิตให้ประชาชนมีความสุข มีรายได้ และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

         วันนี้ (26 ม.ค. 61) ที่วัดวังไทร ตำบลทับช้าง อำเถอนาทวี จังหวัดสงขลา นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีนางนฤมล พัฒนรัฐ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมโครงการในวันนี้

         นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่าโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เป็นโครงการที่จังหวัดสงขลาได้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเชิงรุก โดยให้ส่วนราชการต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่มาเพื่อให้บริการและเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกล  ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ การให้บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการด้านการเกษตร , การให้บริการด้านสังคม และอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการอย่างเต็มที่ ทั้งนี้รัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญๆ ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ การเร่งรัดป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไข้ปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ และการทำลายทรัพยากรป่าไม้ และการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและสร้างโอกาสแก่ประชาชน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย/อุบัติภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ให้มีความเป็นอยู่ที่มีฐานะดีขึ้นต่อไป

         นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอนาทวี กล่าวว่า อำเภอนาทวีตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดสงขลา มีประชากรทั้งสิ้นจำนวน 68,975 คน ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 70 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 30 ศาสนาอิสลามและนับถือศาสนาอื่นๆ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ซึ่งอำเภอนาทวีแบ่งการปกครองออกเป็น 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน หน่วการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วย 2 เทศบาลตำบล และ 9องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอนาทวีเป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆมากมาย ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ รวมถึงศาลจังหวัดนาทวี ด่านศุลกากรบ้านประกอบ และหน่วยงานอำนวยความยุติธรรมอื่นๆ

        กิจกรรมภายในงาน มีการมอบทุนการศึกษาจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทุนศูนย์เด็กเล็กจำนวน 10 ทุน จากสำนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 10 ทุน และจากนิคมพัฒนา ทุนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 8 ทุน พร้อมมอบถุงพระราชทานจากเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาจำนวน 170 คน และจากมูลนิธิจำนวน 180 คน เพื่อมอบเป็นของขวัญแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา ระบบ FM 102.25 MHz อีกด้วย

นางสาวปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว//ภาพ

26 ม.ค. 61 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา