1 4

จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

        จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคคล มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อสรรหาและคัดเลือกศิลปินดีเด่นจังหวัด ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงานให้เป็นแบบอย่างที่รู้จักแก่คนรุ่นใหม่

        ผู้สนใจสามารถจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาพร้อมซีดีผลงาน ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายในวันที่ 20กุมภาพันธ์ 2561 หรือสามารถดาวน์โหลดหาข้อมูลได้ที่เว็บไซด์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 327147

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

2 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา