1 4

กรมกิจการเด็กและเยาวชนสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561

       กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ / ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 จำนวน 11 สาขา
โดยแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชน กลุ่มเด็กและเยาวชน บุคคล และองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตรเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2561

       ผู้สนใจสามารถส่งประวัติและผลงานฯ ไปยัง กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2651 3507,      0 2255 5850 – 7 ต่อ 120, 189 ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

2 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา