1 4

จังหวัดสงขลา ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
          ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นเป็นประจำทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
          จังหวัดสงขลา ได้พิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โดยผลการพิจารณาคัดเลือก ผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้แก่ นายสมชาย แก้วเพชร กำนันตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ , ตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม ได้แก่ นายไชยวัฒน์ ประสมพงศ์ กำนันตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม, นายทะนง หนูสวัสดิ์ กำนันตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร และนายย่าโกบ หละตำ กำนันตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา , ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (เฉพาะอำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) ได้แก่ นายวิชิต แก้วสุข ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี , ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ได้แก่ นายทรงศักดิ์ เสาวคนธ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง , นายมโน สุวรรณโน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่และนายสมใจ วงศ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
5 ก.พ. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา