1 4

กพร. ย้ำไม่มีเจตนาปิดบังข้อมูล พร้อมเผยแพร่ผลศึกษา การรั่วซึมบ่อกักเก็บกากแร่อัคราฯ โดยเร็ว ตามระเบียบและขั้นตอน

            ตามที่ปรากฏข่าวว่าตัวแทนชาวบ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.พิจิตร ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา กรณีคำสั่งห้ามเผยแพร่ผลวิจัยบ่อกักเก็บกากแร่รั่วเหมืองทองอัคราฯ นั้น

            นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ชี้แจงว่า ยังไม่มีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เนื่องจากต้องให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราฯ พิจารณาก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป

            การศึกษาโครงการ “การสำรวจตรวจสอบโอกาสการรั่วไหลของสารพิษจากบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 (TSF1) ของเหมืองทองคำ บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร” โดยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งชาติ The National lnstitute of Advanced lndustrial Science and Technology (AIST) ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ศึกษา ได้ดำเนินการสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์และด้านไอโซโทป โดยวัตถุประสงค์เพื่อประเมินว่าสารหนูที่พบบริเวณท้ายน้ำของบ่อกักเก็บกากแร่ TSF1 เกิดจากการปนเปื้อนจากการรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 หรือไม่ และเพื่อประเมินว่าการตรวจพบไซยาไนด์ในนาข้าวเกิดจากรั่วไหลของสารปนเปื้อนจากบ่อ TSF1 หรือไม่ ซึ่งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงการรั่วซึมของบ่อกักเก็บกากแร่ที่ 1 ได้มีการประชุมคณะทำงาน เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และมีความเห็นให้นำผลการศึกษาวิจัยโครงการดังกล่าวเสนอคระกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ ต่อไปได้

            ทั้งนี้ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ย้ำไม่มีเจตนาปิดบังข้อมูลผลการศึกษาโครงการ ดังกล่าว โดยการดำเนินการต้องทำตามระเบียบและขั้นตอนระเบียบและขั้นตอนของส่วนราชการ ซึ่งจะมีการประชุมของคระกรรมการฯ เพื่อพิจารราผลการศึกษาก่อน หากผลการพิจารราความเห็นชอบผ่านแล้ว จึงจะสามารถเผยแพร่ได้

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

5 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา