1 4

               รัฐบาลไทยตั้งทีมกฎหมายมั่นใจล้างข้อกล่าวหา “ คิงส์เกต ”


           รัฐบาลตั้งทีมกฎหมายพร้อมหักล้างข้อกล่าวหา “ คิงส์เกต ” กรณีออกคำสั่ง คสช. ระงับการประกอบกิจการเหมืองทองคำ ละเมิดข้อตกลง TAFTA ยืนยันเป็นคำสั่งที่ถูกต้องชอบธรรม เพื่อคุ้มครองชีวิตประชาชน และปกป้องสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับหลักการสากลว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
           นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดตั้งคณะนักกฎหมายขึ้น เพื่อต่อสู้หักล้างข้อกล่าวหา ในคระอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ กรณีที่บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ลิมิเต็ด (คิงส์เกต) ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวหาการออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 72/2559 ลงวันที่ 13 ธ.ค. 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ ซึ่งส่งผลให้การดำเนินกิจการเหมืองทองคำต้องถูกระงับลงตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 เป็นต้นมา เป้นการกระทำที่ละเมิดข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)
           “ผมขอยืนยันในนามรัฐบาลไทยว่าเรามีความพร้อมที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาของคิงส์เกตในทุกกรณี และมั่นใจว่าคำสั่ง คสช. ฉบับที่ 72/2559 ซึ่งมีเจตนารมณ์ชัดเจนในการแก้ปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน ซึ่งภาคประชาชนร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแก้ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในพื้นที่โครงการเหมืองแร่ทองคำ โดยรัฐบาลมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนเพื่อให้เกิดความชัดเจน มิได้มุ่งหวังที่จะทำลายธุรกิจของภาคเอกชน คำนึงถึงผลประโยชน์ของรัฐ ชุมชน ประชาชน ผู้ประกอบการ อย่างครบถ้วนและชอบธรรม คำสั่ง คสช. เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ชอบด้วยข้อตกลง TAFTA ทุกประการ อีกทั้งยังสอดคล้องกับเป้าหมายแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals-SDGs อีกด้วย”
            ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คาดหวังว่าข้อกล่าวหาของคิงส์เกตน่าจะมีข้อยุติลงด้วยดี หากฝ่ายคิงส์เกตยอมรับข้อกังวลที่เกิดขึ้นกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และคุณภาพชีวิตประชาชน แล้วดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายไทย และเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับที่ดำเนินกิจการอยู่ในอารยประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่โครงการเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ
“รัฐบาลไทย ยังคงยึดมั่น และตระหนักในพันธกรณีตามข้อตกลงที่ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อตกลง TAFTA โดยไม่มีการปฏิบัติ”
           บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ในเครือบริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ประเทศออสเตรเลีย เริ่มประกอบกิจการเหมืองทองคำและกิจการโลหกรรม ในประเทศไทย โดยได้รับสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคระกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อปี 2544 และเคยถูกสั่งปรับ ถูกสั่งระงับการประกอบกิจการหลายครั้ง อันเนื่องมาจากการละเมิดกฎหมายไทย เช่น กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมายว่าด้วยโรงงาน เป็นต้น ก่อนที่จะถูกระงับการประกอบการชั่วคราว

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว
5 ก.พ. 61
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา