1 4

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเปิดรับสมัครประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อปี 2561

       สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดงานเขียนเรื่องเล่าจากบ้านเรา...ตามรอยเท้าพ่อ ปี 2561เพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานด้านวรรณศิลป์แก่เด็กเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แนวคิดวัฒนธรรมเชื่อมใจ ชายแดนใต้
สันติสุข เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยสาขาวรรณศิลป์ และพัฒนาการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมอย่างมีคุณค่า และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสังคมไทยในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็ก เยาวชน และประชาชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณแล้วสถานศึกษาที่นักเรียนสังกัดจะได้รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วย

       สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรม ประกวดงานเขียน มีกำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ocac.go.th โดยส่งใบสมัครและผลงานมาที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสามารถติดตามข่าวสารได้ใน Facebook สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2209 375 2-3 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

9 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา