1 4

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชนรุ่นที่ 3

       สถาบันพระปกเกล้า ได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชนรุ่นที่ 3 เพื่อส่งเสริมให้นักสื่อสารมวลชน มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเข้าใจในระบบ กลไก และเครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง,ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั้งในระดับโลก ระดับชาติ และระดับชุมชนท้องถิ่น ที่ส่งผลต่อการทำงานในฐานะนักสื่อสารมวลชน,ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในภูมิทัศน์สื่อที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของตนเอง ในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ และมีทัศนคติที่เหมาะสมกับความเป็นนักสื่อสารมวลชนมืออาชีพ, ส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักสื่อสารมวลชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในสังคมไทย ผู้ผ่าน และสำเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักสื่อสารมวลชน

       ผู้สนใจ สามารถส่งเอกสารหลักฐานได้ที่สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ด้านทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่กรุงเทพฯ 10210 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สื่อสารองค์กรสถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th หรือ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9755 ในวันและเวลาราชการ

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

9 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา