1 4

กพร. เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อวดโฉมเข้าคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม 2561 ชูต้นแบบสู่การพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อการสร้างแรงจูงใจและแบบอย่างความสำเร็จของภาคอุตสาหกรรมนำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รองรับการแข่งขันในตลาดโลก

            นายวิษณุ ทับเที่ยง รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดเผยว่า คระกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ได้มีประกาศรับสมัครผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศของภาคอุตสาหกรรมไทยที่ได้รับมอบจากนายกรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความวิริยอุตสาหะสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อินดัสทรี 4.0 เพื่อมุ่งให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ในอนาคต รวมถึงสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงจากนโยบายรัฐไปยังภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเข้ามามีบทบาทสำคัญทุกด้านทั้งการส่งเสริมองค์ความรู้ การสร้างบุคลากรที่เป็นมืออาชีพให้กระจายสู่ภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่เวทีการค้าโลก

            สำหรับกำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคม 2561 ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยรางวัลอุตสาหกรรมประกอบด้วยรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม 1 รางวัล และในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นเป็น 9 ประเภทรางวัล จากเดิม 7 รางวัล ประกอบด้วย 1) ประเภทการเพิ่มผลผลิต 2) ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3) ประเภทการบริหารความปลอดภัย 4) ประเภทการบริหารงานคุณภาพ 5) ประเภทการจัดการพลังงาน 6) ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 7) ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 8) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ 9) ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้ ประเภทรางวัลที่เพิ่มขึ้นใหม่ 2 ประเภทรางวัล คือ ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ และประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

            กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 จึงกำหนดแผนดำเนินงาน ประกอบดำเนินงาน ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์การรับสมัครและชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือก การนำเสนอผลการดำเนินงาน การตรวจประเมินที่สถานประกอบการ ตลอดจนการตัดสินผลการคัดเลือก รวมทั้งจัดพิธีมอบรางวัล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันปิดรับสมัคร ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้ประกอบการสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2202 3856,0 2202 3904 และ 0 2202 3555

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

13 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา