1 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประชารัฐ รอบที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ 73 โรงเรียน โดยเปิดรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคุณสมบัติคือ ครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี, เป็นนักเรียนที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ และเป็นนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประชากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

       ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 หรือสอบถามรายละเอียด ทางโทรศัพท์หมายเลข 074 -260191-2

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม /ข่าว

15 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา