1 4

นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนประกันสังคม

              นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต ประกันสังคมจังหวัดสงขลา แจ้งนายจ้างที่มีการจ้างงานลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และดำเนินกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ซึ่งตามกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการจ้างลูกจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าลูกจ้างจะเป็นคนไทยหรือต่างด้าว โดยนายจ้างจะต้องนำแบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01) และแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) มาติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา สาขาสะเดาตามที่อยู่ข้างล่างนี้

            สำหรับกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้แก่ ลูกจ้างของกิจการเพาะปลูก ประมง ป่าไม้ และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมิได้ใช้ลูกจ้างตลอดปี และไม่มีงานลักษณะอื่นรวมอยู่ด้วย นายจ้างที่เป็นบุคคลธรรมดา และจ้างลูกจ้างทำงานในหน้าที่คนรับใช้ในบ้าน

            ประกันสังคมจังหวัดสงขลา กล่าวต่อไปอีกว่า สำนักงานประกันสังคมมีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะให้แรงงานต่างด้าว ได้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงขอความร่วมมือนายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมา ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ซึ่งจะได้รับความดูแลจากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างเท่าเทียมกัน สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดระบบการบริหารแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการประเทศด้านแรงงานอย่างยั่งยืนต่อไป

            หากนายจ้างมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมทางโทรศัพท์ 1506 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา

พิมพิศา แสงมณี/เรียบเรียง

20 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา