1 4

 โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับสมัครนักเรียนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

                กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สามารถจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการทั้ง 5 ประเภท ได้อย่างมีคุณภาพ

            โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการเปิดรับสมัครนักเรียนพิการในปีการศึกษา 2561 ทั้งประจำและไป-กลับ ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2 จังหวัดยะลา (บ้านบูเกะคละ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา) แบ่งเป็นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน 10 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น 10 คนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา จำนวน 20 คน นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ จำนวน 20 คน และนักเรียนออทิสติก จำนวน 18 คน รวมทั้งหมดจำนวน 78 คน

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 073-299581 ,นางสาวฟาตีฮะห์ บินแวมะยิ 078-0153520,นางสาวอานีซะห์ สาเฮาะ 080-3647719

พิมพิศา แสงณี/ข่าว

21 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา