1 4

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 55

            ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา   เปิดรับสมัครเยาวสตรี สตรี และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งอายุระหว่าง 14-60 ปี เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในสาขาต่างๆ รุ่นที่ 55 ซึ่งให้บริการสวัสดิการด้านปัจจัยสี่ และวัสดุฝึกอาชีพตลอดหลักสูตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ระยะเวลาดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561

            ผู้สนใจสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา เลขที่ 590 หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร  อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา (ถนนเพชรเกษม กิดลเมตรที่ 27) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

พิมพิศา แสงณี/ข่าว

21 ก.พ. 61

                                                                                                                                                                สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา