1 4

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆประจำปี 2561

      สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2561 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม 2561 ที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค โดยในกรุงเทพฯรวมทั้งสิ้น 64 หลักสูตร และในส่วนภูมิภาครวม 3 จังหวัด ( จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ) จังหวัดละ 5 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรต่างๆ ที่กำหนดจัดขึ้นนั้นจะครอบคลุมหลายสาขาวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ และประสบการณ์จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การวางแผน การบริหารการตัดสินใจ และการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้อย่างแท้จริง โดยมีคณาจารย์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับมืออาชีพ ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

      ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก www.icess.tu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02 613 382 0-5 ต่อ 0 หรือ 100

 

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

22 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา