1 4

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพปี 2561

      สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยปี 2561 เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยแก่เยาวชน บุคลากร ในสถาบันศึกษาและประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ชุมชน หรือองค์กรที่มีนวัตกรรมประชาธิปไตยที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างสังคมคุณภาพในระดับโรงเรียน สถาบันการศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

      ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 2
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2244 2515 - 16 หรือ 02 244 2522 และสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/democinnovation

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

22 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา