1 4

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา เร่งรัดนายจ้าง/สถานประกอบการ พาแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนและขยายการทำงาน ภายใน 31 มีนาคม 2561 “บริการด้วยใจ เพื่อคนไทย มีงานทำ”

            คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการาพิสูจน์สัญชาติแล้ว ในลักษณะศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยเปิดให้บริการจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

            นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้กล่าวว่า จังหวัดสงขลาได้ดำเนินจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service) จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่ ตลาดฟุกเทียน เลขที่ 99 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร และขยายระยะเวลาการอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 3 กลุ่มประกอบด้วย

            1.แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในกิจการประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตว์น้ำที่จดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

            2.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ นายจ้าง – ลุกจ้าง (ใบจับคู่) และการอนุญาตเดิมหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับการขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

            3.กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่จดทะเบียนตามมติคระรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และการอนุญาตเดิมหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2561 ได้รับการขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาราจักรและอนุญาตทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

            จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้กล่าวอีกว่า การดำเนินการในศูนย์ OSS จังหวัดสงขลา มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการแก่แรงงานต่างด้าวในการจัดทำทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียน การขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงาน การตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพ/ประกันสังคม ประกอบด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานอย่างเต็มที่

            จัดหางานจังหวัดสงขลา ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แรงงานต่างด้าวที่จะเข้าดำเนินการในศูนย์ OSS จังหวัดสงขลา จะต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการพาแรงงานไปตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ในท้องที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทุกอำเภอ เมื่อได้รับใบรับรองแพทย์แล้วจึงให้พาแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการที่ศูนย์ OSS จังหวัดสงขลาโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2561

            สำหรับศูนย์ OSS จังหวัดสงขลา เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มีแรงงานต่างด้าวได้รับการจัดทำทะเบียนประวัติ ขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 3,218 คน สัญชาติกัมพูชา 891 คน ลาว 51 คน เมียนมา 2,266 คน

พิมพิศา แสงมณี/เรียบเรียง

27 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา