1 4

คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2561 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2561

       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2561 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าปี 2561 ประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตร อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข, เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตร ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตรผ่านวรรณกรรม, เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกประชาธิปไตร และเพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

      ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตร และกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2244 2515 – 6 หรือ
0 2244 2522 และติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจ facebook “รางวัลพานแว่นฟ้า”

ปวีณา  เจริญวุฒิธรรม / ข่าว

28 ก.พ. 61

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา