1 4

สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “การประกาศเสียงตามสาย ดิจิทัล” รุ่นที่ 13

                   ระหว่างวันที่ 10-13 กรกฎาคม 2561 เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน ในยุคดิจิทัล ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 40 คน มีค่าลงทะเบียนคนละ 4,900 บาท ร อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ 125 ซอยอารีย์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

                   ติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2618 2323 ต่อ 4104 – 4106 และโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0 9224 68475,โทรสาร 0 2298 5775 หรือ 0 2298 5779 E-mail Address This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., http://training.prd.qo.th

พิมพิศา แสงมณี

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขล