1 4

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชั้น 4 เพื่อพิจารณาขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และญัตติอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ ที่กฎหมายกำหนด
           ผู้สนใจเข้าฟังการประชุม หรือขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเข้าฟังการประชุมและข้อมูลการประชุมได้ที่ www.songkhlapao.go.th ติดต่อขอข้อมูลได้ที่ฝ่ายการประชุมกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทร. 074-303164

พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา/ข่าว
6 มีนาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา