1 4

ทัณฑสถานหญิงสงขลา การจัดกิจกรรมวันพบญาติ ( กรณีพิเศษ ) ประจำปี พ.ศ. 2561

            ทัณฑสถานหญิงสงขลา กำหนดจัดกิจกรรมวันพบญาติ ( กรณีพิเศษ ) ประจำปี พ.ศ. 2561 ขึ้นในวันที่  27, 28, 29 มีนาคม และ 3, 4, 5 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขัง ที่มีความประพฤติดี อยู่ในระเบียบวินัยของทัณฑสถานฯ มีโอกาสได้รับการเยี่ยมอย่างใกล้ชิดจากญาติ ในลักษณะการเยี่ยมแบบถึงตัว ไม่มีสิ่งกีดขวางการสนทนา เป็นการสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ตลอดจนเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ต้องขังที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดี และปรับตัวเข้ากับสังคมทั่วไปได้ภายหลังพ้นโทษไม่หันไปกระทำผิดซ้ำอีก

           

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

15 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา