1 4

ประกันสังคม สร้างเครือข่ายให้บริการผู้ประกันตนมาตรา 40 เพิ่มช่องทางการชำระเงินสมทบ กองทุนประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้

            ประกันสังคมจังหวัดสงขลา (นางสาวดวงกมล แก้ววิชิต) แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานตามนโยบายรับบาลและกระทรวงแรงงาน ในการส่งเสริมการให้บริการภาครัฐไปสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างเครือข่ายตัวแทนภาครัฐในการให้บริการประชาชน โดยเพิ่มช่องทาง การให้บริการรับ – จ่ายเงินกองทุนประกันสังคม โดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง และขณะนี้ได้ร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่าน เคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งได้เปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

            โดยผู้ประกันตนสามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกิน 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม งวดเดือนย้อนหลังได้ เพียงผู้ประกันตนยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานของทางราชการที่ปรากฏเลขประจำตัวประชาชน และเงินสดจำนวนเงินตามทางเลือกที่ต้องนำส่งสำนักงานประกันสังคม พร้อมเงินค่าธรรมเนียมในอัตรา 10 บาท ต่อใบเสร็จรับเงินหนึ่งฉบับ ณ เคาน์เตอร์บิ๊กซี ได้ทุกวันทำการทุกสาขาทั่วประเทศ โดยพนักงานเคาน์เตอร์บิ๊กซี จะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ประกันตนทันที

            ประกันสังคมจังหวัด กล่าวต่อว่า บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งโปรโมชั่น ฟรีค่าธรรมเนียมให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

            ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพัฒนาทุกช่องทางการให้บริการรับชำระเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม

พิมพิศา แสงมณี/เรียบเรียง

15 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา