1 4

สำนัก ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2561 (หลักสูตรภาอังกฤษ)

            สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ว่า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัย     ซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 จำนวน 3 ทุน    

            ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียด เพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของ    สำนักงาน ก.พ. ที่ http://www.ocsc.go.th หัวข้อ      “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย  “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่นๆ”

 

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

19 มีนาคม 2561

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา