1 4

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะ และวัฒนธรรม”

                สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “โรงเรียนรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม”  ทุกวันพุธของเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย วิถีถิ่น วิถีไทย สืบสานวิถีเมืองสงขลา โดยจัดการเรียนการสอนภูมิปัญญาทางด้านการแต่งกาย อาหารพื้นบ้าน งานประดิษฐ์และศิลปะ โดยจัดให้การสืบสาน  สืบทอดวัฒนธรรมต่างๆสู่เด็ก เยาวชน และประชาชน

           

พิมพิศา แสงมณี/ข่าว

19  มีนาคม 2561

                                                                                                                                               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา