1 4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับสมัครแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ประจำปี งบประมาณ 2561
          เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดอันเป็นการส่งเสริมให้สุขภาพร่างการแข็งแรง มีน้ำใจนักกีฬา สร้างระเบียนวินัยในตนเองส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ตลอดจนพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด จนนำไปสู่ความเป็นเลิศ มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้
            1. ประเภทเยาวชนทีมชายและทีมหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี
            2. ประเภทเยาวชนทีมชายและทีมหญิง อายุไม่เกิน 14 ปี
            3. ประเภทเยาวชนทีมชายและทีมหญิง อายุไม่เกิน 16 ปี
            4. ประเภทประชาชนทีมชายและทีมหญิง
        ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง /ทางไปรษณีย์ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เลขที่ 900 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 เมษายน 2561 โทรศัพท์ 074-303152


พรทิพย์ ธีระรัตน์เอกธนา/ข่าว
21 มีนาคม 2561
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา